ข้อมูลด้านงบประมาณ

งบประมาณโดยสังเขป ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มที่ 8 (4)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1(14)/2557

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง