ข้อมูลด้านงบประมาณ

งบประมาณโดยสังเขป ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มที่ 8 (4)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1(14)/2557

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง