การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2561

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563

การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Reprofiling)

เอกสารจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ภายใต้แผนบูรณาการฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (ขนาดไฟล์ 91MB) 

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือการใช้งานระบบแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2)