ข้อมูลแผนงานบูรณาการ ปี 2562

1. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (ขนาดไฟล์ 14.71 MB) กำหนดส่งโครงการไปยังกองแผน วันที่ 12 ก.ย. 60

2. แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล (ขนาดไฟล์ 17.22 MB) กำหนดส่งโครงการไปยังกองแผน วันที่ 12 ก.ย. 60 

3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง (ขนาดไฟล์ 1.09 MB) กำหนดส่งโครงการไปยังกองแผน วันที่ 12 ก.ย. 60

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ขนาดไฟล์ 283 KB) กำหนดส่งโครงการไปยังกองแผน วันที่ 14 ก.ย. 60

5. แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (ขนาดไฟล์ 19.15 MB) กำหนดส่งโครงการไปยังกองแผน วันที่ 20 ก.ย. 60

6. แผนงานบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  (ขนาดไฟล์ 690 KB) กำหนดส่งโครงการไปยังกองแผน วันที่ 20 ก.ย. 60

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  (ขนาดไฟล์ 1.37 MB) กำหนดส่งโครงการไปยังกองแผน วันที่ 29 ก.ย. 60

8. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา SMEs สู่สากล  (ขนาดไฟล์ 11.37 MB) กำหนดส่งโครงการไปยังกองแผน วันที่ 29 ก.ย. 60