ข้อมูลด้านแผน

ข้อมูลด้านแผนที่เกี่ยวข้อง

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (8 กรกฎาคม 2558)

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ขนาดไฟล์ 16.21 MB

4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ขนาดไฟล์ 8.63 MB

5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565 ขนาดไฟล์ 1.35 MB

 

ข้อมูลด้านแผน (ระดับมหาวิทยาลัย)

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558

- แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2559

- แผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- แผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563

- การปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Reprofiling)